SSRUIC Admission

Apply to International College, Suan Sunandha Rajabhat University

Click here!!


 
 
 

 
  


ข้อมูลทั่วไปของการเรียนที่ SSRUIC

* สถานที่เรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกชั้นปี

ตั้งแต่ เทอม 1/2558 จะไปเรียนที่ ศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม

___________________________________________________________________________

* ระยะเวลาที่เรียนใน 1 ปี

เรียนทั้งหมด 3 เทอม (เทอม 1, เทอม 2 , ภาคฤดูร้อน)
รวมเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3.5 ปี หรือ 4 ปี* การเรียนการสอนในชั้นเรียน เป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)


นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนภาษาที่สอง เป็นวิชาเลือก เช่น ภาษาจีน หรือ ญี่ปุ่น หรือ
เกาหลี หรือ ฝรั่งเศส หรือ รัสเซีย หรือ เวียดนาม หรือ มาเลเซีย
(สำหรับสาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ จะเป็นวิชาเลือก)* ค่าใช้จ่ายแรกเข้า


ค่าแรกเข้าชำระครั้งเดียว 20,000 บาท
(ค่าธรรมเนียม ค่าสูทเครื่องแบบ ค่าบำรุงการศึกษาตลอตสามปีครึ่ง,
ค่า English Camp , Bridging Course , Intensive Course)* ค่าใช้จ่าย 

- สาขาธุรกิจการบิน
เทอม 1= 40,000 บาท , เทอม 2 = 40,000 บาท, ซัมเมอร์= 20,000 บาท

- สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว, สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาการจัดการท่องเที่ยว
และสาขาธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
เทอม1=35,000 บาท , เทอม2= 35,000 บาท และ ซัมเมอร์ = 17,500 บาท

-สามารถกู้ กยศ.ได้ แต่สิทธิการอนุมัติการกู้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้อนุมัติ

-บุตรข้าราชการสามารถเบิกได้ตามสวัสดิการของสังกัดผู้ปกครองที่สังกัดอยู่* จำนวนการรับนักศึกษา

สาขาธุรกิจารบิน = 300 คน
สาขาการจัดการท่้องเที่ยว = 30 คน
สาขาธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร = 30 คน
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ = 60 คน
สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว = 60 คน


* ก่อนจบการศึกษา

นักศึกษาทุกสาขาจะต้องฝึกงาน ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ
ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาที่เรียนและ นักศึกษาสาขาธุรกิจการบินจะไปฝึกงานที่บ.การบินไทย(สุวรรณภูมิ)

นักศึกษาทุกคนจะต้องสอบผ่าน ภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล

IELTS ได้ไม่ต่ำกว่า 5.5
หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600
หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500
จึงจะสามารถจบได้แบบสมบูรณ์และรับพระราชทานปริญญาบัตร

(ทั้งนี้วิทยาลัย สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกงานแบบสหกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ)


* สำหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจภัตตาคาร

จะเรียนที่มหาวิทยาลัยสามวัน และไปเรียนเชิงปฏิบัติการที่ครัวการบินไทย
หรือ โรงแรมบันยันทรี 3 วัน


สามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือแนะนำด้านการศึกษาได้ที่

ศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม

เลขที่ 111/5 หมู่2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170


ส่วนงานประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครเข้าศึกษา

โทร.034-964946 , 082-5601365 (กรุณาโทรในเวลา9.00-17.00 น.)

Facebook : information-Ssruic  หรือ  www.ssruic.ssru.ac.th


 

06. 2017